ویدیو ها

فیلم از هاست - تصویر کاور -  عنوان و آیکون- ویدیو پلیر پاپ آپ

ویدیو از هاست - حعبه سایه - تصویر کاور - پخش IFrame

فیلم از هاست - پخش خودکار - بدون کنترل پنل + حالت نرمال + فیلتر های رنگ با هاور کردن فیلم

با پیچ و خم و زاویه
rotate(1deg) skew(10deg)

با پیچ و خم و زاویه
rotate(1deg) skew(-10deg)

تنظیمات دلخواه

بدون کنترل پنل ویدیو

همراه کنترل پنل ویدیو