اسکرول آرام

شما صاف بودن در حرکت را حس خواهید کرد

مثال اسکرول صاف

اسکرول صاف همچنین برای صفحات تک صفحه کاربرد دارد

شما می توانید اسکرول صاف را در صفحات فردی به عنوان مورد نیاز تنظیم کنید.